Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Skolan ska
erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger
eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och
arbetsuppgifter. Det ska finnas tydliga och kända rutiner
på skolan för hur man ska hantera olika situationer,
exempelvis olika former av kränkningar. Förtroende och
respekt mellan elever och vuxna ska prägla skolorna.
Personalen ska även känna till de disciplinära åtgärder
som skolförfattningarna föreskriver.

Riktlinjerna ska tillämpas vid samtliga kommunala
skolor i Stockholm.

Trygghet

Nolltolerans
I Stockholms stads skolor gäller nolltolerans mot hot, våld,
kränkande behandling, droger och skadegörelse. Varje incident ska
medföra en reaktion från skolans personal som också ser till att
ärendet följs upp. Alla elever ska veta vem de ska vända sig till för
att få hjälp.

Disciplinära åtgärder
För att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande
ska skolan använda de möjliga disciplinära åtgärder som finns att
tillgå enligt skollagen. Förutom vanligt förekommande
tillrättavisningar och samtal till hemmen kan dessa åtgärder vara:

- Kvarsittning
- Utvisning ur klassrummet
- Skriftlig varning
- Tillfällig omplacering
- Tillfällig placering vid annan skolenhet
- Avstängning
- Polisanmälan, ska alltid göras när sådan är relevant.

Ordningsregler
Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som är framtagna i
samarbete med och väl förankrade hos elever, personal och
vårdnadshavare. Reglerna är till för att skapa ordning, trivsel och
studiero. Alla som befinner sig i skolan ska följa skolans regler.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Varje skola ska ha en årligen upprättad plan mot diskriminering
och kränkande behandling där skolan beskriver de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
Planen ska vara baserad på en kvalitativ analys av skolans tidigare
insatser.

Studiero
Studiero innebär att eleverna kan ägna sig åt de planerade lärande
aktiviteterna, att fokus är riktat mot det som är syftet med
undervisningen och att det är så få störande inslag som möjligt.

Enligt läroplanen ska varje elev:
- genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina
förutsättningar, ta ansvar för sitt lärande och för att bidra till en
god arbetsmiljö
- visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra
elever, som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön
på skolan
- aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på
skolan Ur läroplanerna, juli 2019

Stockholms skolor ska bedriva ett ständigt utvecklingsarbete där
olika metoder för förbättrad studiero prövas och framgångsrika
strategier delas.

 

Dela: