Till innehåll på sidan

Torus (CSI)

Skolenheten Torus tar emot elever i år 7-9 med autismspektrumtillstånd där det ej gått att ordna adekvat skolgång på ordinarie skola. Verksamheten omfattar totalt 12 elever som undervisas i mindre grupper med 4-5 elever.

Varje elev ges förutsättningar att nå målen i läroplanen genom:

• tydliga rutiner och strukturer
• visuell undervisning
• att stärka inlärningsprocessen
• att stärka koncentrationsförmågan och självförtroendet
• att öva social kompetens i liten grupp
• att sortera intryck i vardagen

Skolans vuxentäthet samt personalens kompetens och erfarenhet gör det möjligt att möta eleverna i mindre grupp men även enskilt när det behövs. Arbetspassen är varierande med arbetssätt och arbetsformer utifrån elevens behov. Eleverna har undervisning i egna lokaler anpassade för verksamheten förutom i idrott, slöjd, hemkunskap och musik där skolans ordinarie specialsalar används. Undervisningen följer grundskolans kursplaner och alla elever har en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram.
Personalen arbetar utifrån en helhetssyn på eleven. I verksamheten ges goda tillfällen till social träning för att öka elevernas självständighet och delaktighet. Rastaktiviteterna är strukturerade och schemalagda.

Till enheten är skolpsykolog, skolsköterska och skolpsykiater knutna. Genom samverkan med föräldrar, pedagoger och externa parter arbetar de med mål att underlätta lärandet och främja elevernas hälsa under skolgången. Elevens utveckling följs och varje läsår prövas elevens möjlighet att återgå till den ordinarie skolan.

Torus ligger i lokaler i en egen enhet i Södermalmsskolebyggnaden där eleverna har en egen ingång, egna toaletter, ett eget uppehållsrum samt undervisningssrum med anpassad lärmiljö.

Dela:
Kategorier: