Samråd vårdnadshavare

 

Att ha ett gott samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning för att vi i skolan ska lyckas ge eleverna de kunskaper och den sociala utveckling som ingår i vårt uppdrag. Vi vill att alla föräldrar skall känna sig delaktiga i arbetslagets och skolans arbete. Därför har vi skapat en organisation med olika mötesformer där föräldrar får information och möjlighet att framföra sina tankar, idéer och frågeställningar.

Vi har på skolan ett skolråd som forum för direkt föräldrainflytande. Systemet för föräldrarsamråd har alla förutsättningar, och vi arbetar ständighet med att få föräldrarna att kanalisera sin delaktighet genom systemet.  Vårt mål är att alla föräldrar ska känna förtroende för oss och lita på vår kompetens och yrkesskicklighet.

Ett god samverkan mellan föräldrar och skola är viktig för elevens kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Målet är att varje elev ska få goda förutsättningar att lyckas med sina studier, att dela samhällets grundläggande värderingar och att få ett gott liv.

Utvecklingssamtal

Vi vill att du som förälder skall känna till hur ditt barn utvecklas i sitt lärande och de mål, som fortsatt utveckling skall leda mot, så att du på bästa sätt skall kunna ta ansvar för och stödja ditt barn i dess utveckling. Inför utvecklingssamtalet ska du som förälder ha tagit del av de skriftliga omdömena för årskurs 1 till 5, betyg för årskurs 6-9 samt ditt de sociala omdömena. Under de elevledda utvecklingssamtalen skall eleven stå i centrum i den dialog som elev, föräldrar, mentor, och på F-3 även fritidspedagog, genomför.

Skriven information

På Skolwebben har du som vårdnadshavare tillgång till dokumentation kopplat till ditt barns utveckling. I arbetslagens rum på Skolwebben kan du även hitta annan information som läxschema, provschema, pedagogska planeringar. Veckobrevet kommer varje fredag att läggas ut på arbetslagets rum på Skolwebben.

Du kan följa vår verksamhet på vår hemsida. Där finns aktuell information, handlingsplaner, styrdokument, nyttiga länkar och tips och e-postadresser till all personal. Du hittar vår hemsida på adressen www.sodermalmsskolan.stockholm.se

Rektor skriver dessutom regelbundet i rektorsbloggen www.rektornina.wordpress.com som du också hittar länk till på skolans hemsida.

Föräldrabesök

Föräldrar är alltid välkomna till skolan på besök men vi vill att besöken anmäls i förväg om man önskar vara med under lektionstid. Föräldrabesök ger en bra möjlighet att få inblick i vår verksamhet. Varje termin finns också en sk föräldravecka då föräldrar är extra välkomna till skolan för att vara med i verksamheten. Föräldrar är även välkomna att äta lunch i vår skolrestaurang gratis en gång per termin.

Organisation för föräldradelaktighet

Vi vill att alla föräldrar skall känna sig delaktiga i klassens, arbetslagets och skolans arbete. Därför har vi skapat en organisation med olika mötesformer där föräldrar får information och möjlighet att framföra sina tankar, idéer och frågeställningar.
Föräldrasamråd 17-18

Skolråd

Skolrådet består av en föräldrarepresentant från varje arbetslag i skolan, personal, elever och skolledning. Skolrådet träffas fem gånger per år och leds av rektor. På skolrådet behandlas skolövergripande frågor. Frågor som föräldrar vill ta upp till skolrådet anmäls till arbetslagsrepresentanten som sedan anmäler till rektor minst en vecka innan skolrådet.

 

Arbetslagsråd

Arbetslagsråden består av föräldrarepresentanter från de olika mentorsgrupperna i arbetslaget och leds av arbetslagets skolrådsrepresentant. På arbetslagsrådet bereds frågor som sedan ska vidare till skolrådet. Arbetslagsrådet bestämmer själva när de möts men bör ha en koppling till närmsta skolråd. Det är föräldrarnas ansvar att ordna arbetslagsrådsmöten.

Skolstartsmöte och föräldramöte

Varje hösttermin har vi skolstartsmöten för år F-3, 4-6 och 7-9 då vi bland annat berättar om skolans nationella uppdrag, våra mål, arbetssätt och förväntningar m m. På föräldramötet som följer efter skolrådet träffas föräldrar med barn i samma mentorsgrupp samt mentorn.

Dela: