Till innehåll på sidan

Samråd elever

Eleverna har utifrån demokratiska principer ansvar och inflytande över sin egen lärandeutveckling och är med och skapar skolan. Vi har ett system för elevinflytande med bland annat flertal råd på skolan (elevråd, matråd, biblioteksråd, klassråd, fritidsråd e t c) och vi arbetar ständigt med att tydligt visa hur de råden genom sina medlemmar kan påverka, ta ansvar och öka sitt inflytande. Vi försöker alltid få elever delaktiga vid rekrytering av ny personal.

Elevråd

Ett elevråd på varje stadie som träffas en gång i månaden. En representant från varje mentorsgrupp utses till elevrådet. Rektor förbereder, deltar i mötet och stöttar och är behjälplig med minnesanteckningar. Ordförande och vice ordförande utses på högstadiet. Minnesanteckningar skrivs som delas ut till alla klasser och all personal. Elevrådet diskuterar förslag och önskemål från de olika mentorsgrupperna och samråder i aktuella frågor. Ordförande på högstadiets elevråd deltar i skolans skolråd.

Matråd
Matrådet träffas en gång per månad och diskuterar frågor som rör mat och matsal.

Digitalt råd på 7-9
Träffas en gång i månaden tillsammans med skolans förstelärare i digitala verktyg.

Biblioteksråd
Träffas en gång i månaden åk 3-9 med skolans ansvarige i biblioteket.

Jämställdhetsråd
Träffas en gång i månaden tillsammans med en lärare.

Elevskyddsombud
Vi har elevskyddsombud, elever i år 7-9. Elevskyddsombudet arbetar tillsammans med skolans huvudskyddsombud och ingår i skolans arbetsmiljökommitté

Dela:
Kategorier: