Policy för elevers ledighet

På Södermalmsskolan tycker vi att skolan är viktig!

Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid. Mentor har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår. Längre ledigheter än två dagar kommer att beslutas av mig som rektor. Jag beviljar endast längre ledigheter än två dagar om särskilda skäl föreligger. Varje ledighetsansökan behandlas individuellt och i samråd med mentor. Elever har enligt skollagens kapitel 7 skolplikt och rätt till utbildning. Skolan ska ansvara för att eleven får den utbildning den har rätt till.

Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete så därför vill vi att både elever och lärare är här där det händer. Skolan är ansvarig för att se till att barnen når de mål som läroplanen anger och för att ha en chans att klara av detta så behöver eleverna närvara i arbetet i skolan.

Vi vet att en utlandsresa eller en skidresa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning. Vi har också genom åren sett en ökning av ledighetsansökningar och det försvårar skolarbetet på flera plan. Detta är anledningen till att vi fr o m hösten 2011 har varit mycket striktare vad gäller ledigheter för elever.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl beskriv dem utförligt på ledighetsansökans baksida så att vi kan göra en bedömning i varje enskilt fall.

Om ni som föräldrar, trots vårt avslag på ledighetsansökan, väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t ex en semesterresa, så är det ert val som vårdnadshavare. Vi kommer att registrera de som ”tar ledigt” trots avslag som ogiltig frånvaro.

Nina Jonsson
rektor

Dela:
Kategorier: