Till innehåll på sidan

Nationella styrdokument

Skolan styrs av en mängd lagar och regler. Några av dem är stiftade på nationell nivå och gäller för alla skolor i hela Sverige. Skollagen, Lgr11 samt Skolförordningen är viktiga dokument som styr alla skolor i Sverige.

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

Läroplanen

I läroplanen beskrivs skolformernas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet.

Skolförordning

Förordning som reglerar de olika skolformerna. En förordning utfärdas av regeringen och ska följas.

Dela: