Grundsärskolan

Grundsärskolan har funnits på Södermalmsskolan sedan höstterminen 1997 och är en av stadens största grundsärskolor.
 

Om vår grundsärskola

Grundsärskolan omfattar förskole-, skol-, fritidshems- mellanstadieverksamhet (MSV) och korttidstillsyn (KTT) för barn från 6 till 16 år (årskurs F-9)

Vi tar emot elever med lindrig/måttlig utvecklingsstörning (men inte med multihandikapp) från hela Stockholms stad.

De lokalintegrerade klasserna, ligger mitt i skolan och ingår i skolans arbetslag.
Arbetslagen arbetar inkluderande utifrån varje elevs enskilda behov där vi tar till vara naturliga möten i skolans dagliga arbete. Vi har arbetspass tillsammans, men söker också nya former för att utveckla skolans inkluderingsarbete.

Klasserna består av en specialpedagog, fritidspedagoger och elevassistenter. Fritidspedagogerna och elevassistenterna följer eleverna både under skoldagen och under morgonen/eftermiddagen i omsorgsverksamheterna.
Vi deltar i skolans olika traditioner, friluftsdagar och andra aktiviteter, men också i Handikappspelen och springer Lidingöruset varje år.

Alla klasser har idrott, slöjd samt musik med skolans idrotts-, slöjd och musiklärare.
I träningsskolan arbetar vi med AKK (alternativ kompletterande kommunikation)

Grundsärskolans två kursplaner

För elever som inte kan uppnå grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning kan grundsärskolan vara en bra skolform. För att bli mottagen i grundsärskola krävs en utredning (psykologisk-pedagogisk-medicinsk och social) som ligger till grund ett beslut om mottagande i grundsärskola. Detta beslut måste finnas innan eleven kan få placering i grundsärskolan.

Grundsärskolan består av nio årskurser som är obligatoriska. Klasserna är mindre och har fler vuxna.

Grundsärskolan har samma läroplan som övriga grundskolan men har egna kursplaner för grundsärskolan och träningsskolan.

Alla elever har egna individuella utvecklingsplaner (IUP) som görs i början av varje läsår tillsammans med föräldrarna, planen utvärderas kontinuerligt.

Låter det intressant och som en skola för Ditt barn; ring och tala med vår biträdande rektor med ansvar för grundsärskolan, se kontaktuppgifter under länken kontakt ovan

Dela: