Till innehåll på sidan

Fritidshem

Södermalmsskolans fritidshem
Södermalmsskolans fritidshem består av fyra åldershomogena fritidshem där eleverna i förskoleklass, åk 1, åk 2 och åk 3 går på var sitt fritidshem. I två av arbetslagen går eleverna i grundsärskolan inkluderat. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i skolan och förskoleklassen och vi arbetar därför målinriktat efter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Fritidshemmets syfte enligt Läroplanen
”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande […] Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, kap 4, s. 24).

Fokus på att utveckla elevers förmågor och därigenom förenkla för elever att nå skolans kunskapsmål
Södermalmsskolans fritidshem lägger extra fokus på fyra olika förmågor som vi ska utveckla hos eleverna enligt läroplanen. Förmågorna arbetar vi med under ett helt läsår, i ordningen förmågan att kunna samarbeta, ta ansvar, kunna kommunicera och känna självtillit. Utvecklar vi dessa olika förmågor så förenklar vi för våra elever att nå kunskapsmålen.

Trygghet, trivsel, kompisveckor och fadderverksamhet
För att eleverna ska kunna arbeta i lugn och ro och utvecklas på ett stimulerande sätt arbetar vi också med trygghet och trivsel på flera olika sätt. Detta gör vi bl.a. genom ett rastvärdssystem där vi pedagoger bär olikfärgade västar beroende på vilket arbetslag vi arbetar i. Vår skolgård är också indelad i olika sektioner så att vi har bra uppsikt och kan vara behjälpliga till alla våra elever. Skolgårdsgruppen planerar organiserade skolgårdslekar och veckans lek och ansvarar också för att det köps in lekmaterial till rastboden. Eleverna har möjlighet att påverka både innehållet i rastboden och rastverksamheten via elevråd och fritidsråd.

Skolan har en fadderverksamhet som bl.a. syftar till att skapa trygghet elever emellan över åldersgränserna. Fadderverksamheten är ett lärande där yngre elever lär sig av de äldre eleverna. Äldre elever har ett lärande i att vara goda förebilder och ett ansvarstagande i de olika planerade fadderaktiviteterna.

På Södermalmsskolan har vi en trygghetsgrupp som bl.a. arbetar förebyggande och främjande genom att planera och skapa kompisveckor för alla elever på F-3. Kompisveckorna arbetar vi med under några veckor i början av läsåret. sätts Under dessa veckor sätts värdegrundsarbetet i fokus och på elevernas schema står bl. a. Hjälp-en-kompis-dag, Kram/handslags-dagen och uppåt-puffs-dagar (positiva kommentarer). Kompisveckorna avslutas med en uppskattad kompisfest för alla våra elever.

Förmågearbete och aktivitetsstyrda eftermiddagar
Under skoltid håller fritidspedagoger/lärare i fritidshem bl.a. i halvklasser och undervisar elever i att utveckla de fyra olika förmågorna. Fritidshemmen har aktivitetsstyrda eftermiddagar, det kan exempelvis vara aktiviteter som pyssel/skapande, idrott/rörelse, analog och digital programmering, IT-verktyg, boksamtal, spel, bygg och lek, drama mm. Här får vi in en variation av arbetssätt i vår undervisning. Vi arbetar också tillsammans med eleverna där eleverna får dokumentera och synliggöra sin egen lärprocess kopplad till förmågorna.

Digital kompetens som ökar elevers digitala kunskaper
Södermalmsskolans läsårsmål för fritidspedagoger/lärare i fritidshem är att öka sin egen och elevernas digitala kompetens. Detta gör vi genom kollegialt lärande. Våra förstelärare på skolan håller i utbildning bl.a. för våra fritidspedagoger/lärare i fritidshem inom IT-verktyg, programmering och Stockholm Stads skolplattform. Vi undervisar eleverna i dessa digitala kunskaper.

Elevers inflytande och delaktighet i lärprocessen samt samverkan med vårdnadshavare
Enligt läroplanen ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer. Detta genom olika arbetsformer och tillvägagångssätt med en delaktighet och ett lärande i att utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Detta gör Södermalmsskolans elever genom fritidsråd och via skolans skolgårdsgrupp. Eleverna håller också i sina egna utvecklingssamtal där eleven går igenom sina kunskapsmål och sociala omdömen (b.la. förmågearbetet) med lärare och fritidspedagog samt vårdnadshavare. Fritidshemmen skickar ut veckobrev och har föräldramöten. På skolan ser vi också vikten av ett gott samarbete under hela läsåret med er vårdnadshavare, med dialogen i fokus.

 

Dela: