Till innehåll på sidan

Förväntansdokument

Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever
och vårdnadshavare har rätt att ha på skolan. Eftersom skolan och
vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång
har även Stockholms stad höga förväntningar på elever och
vårdnadshavare. Detta förväntansdokument förtydligar vad som
gäller inom samtliga verksamhetsformer i Stockholms stads
kommunala skolor:

• Skolan är ansvarig för att tillgodose elevens rätt till
utbildning. Vårdnadshavare i förskoleklass, grund- och
grundsärskola ansvarar för att barnet kommer till skolan
och fullgör sin skolplikt.

• För elever i gymnasieskola gäller närvaroplikt för den
utbildning som de antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras
till CSN och kan påverka studiebidraget.

• Skolplikten i förskoleklass, grund- och
grundsärskolan/närvaroplikten i gymnasieskolan innebär att
eleven ska vara närvarande på lektionerna.
Beslutat i utbildningsnämnden i Stockholms stad 13 juni 2019

• Enligt läroplanen ska varje elev:
- genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån
sina förutsättningar, ta ansvar för sitt lärande och
för att bidra till en god arbetsmiljö
- visa respekt för och hänsyn mot skolans personal
och andra elever, som en del av det gemensamma
ansvaret för arbetsmiljön på skolan
- aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det
inre arbetet på skolan

• Vårdnadshavares engagemang har stor betydelse för
elevernas skolgång. Att visa intresse för utbildningen, ha
positiva förväntningar på elever och förtroende för skolans
personal är ett bra sätt att visa att skolan är viktig.

• Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på
ett konstruktivt sätt gör att verksamheten kan utvecklas i
samarbete, med tillit och ömsesidig respekt för våra olika
roller.

Källor: Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor,
2018 Läroplanerna, juli 2019

NI, ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE, KAN FÖRVÄNTA
ER AV OSS

Att vi:
- Möter alla elever och vårdnadshavare med respekt,
omtanke och vänlighet.
- Strävar efter en lugn, trivsam och positiv skolmiljö såväl
ute som inne.
- Gör vårt yttersta för att ge alla elever det stöd de behöver
för att nå sina kunskapsmål och övriga mål.
- Alltid tar tag i mobbning och ser till att ingen elev
behöver gå till skolan med oro eller rädsla.
- Passar tider.
- Tillsammans med vårdnadshavarna ansvarar för att skapa
de bästa möjliga förutsättningarna för våra elevers lärande
och utveckling.
- Gör vårt yttersta för att hjälpa eleverna att följa skolans
ordningsregler och värdegrund samt använda
konsekvenstrappan då reglerna inte följs.
- Vi delger er information via veckobrev, Skolplattform,
hemsida och rektorsblogg.

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM ELEV
Att du:
- Möter skolans elever och personal med respekt, omtanke
och vänlighet.
- Alltid försöker göra ditt bästa.
- Aldrig utsätter elever eller personal för obehag.
Kränkningar accepteras inte på skolan!
- Följer skolans ordningsregler och värdegrund.
- Passar tider.
- Lyssnar på andra och väntar på din tur då ni ska samsas
om uppmärksamheten.
- Hjälper till att hålla skolan ren, snygg och hel.
- Vet att du kan vända dig till en vuxen då du behöver hjälp
att hantera något som känns svårt.

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM VÅRDNADSHAVARE
Att du:
- Möter skolans personal med respekt, tillit och vänlighet.
- Respekterar ditt barns rätt till utbildning (skolplikten
Skollagen kap 7).
- Ser till att ditt barn kommer i tid till skolan.
- Ser till att ditt barn får vara hemma och kurera sig vid
sjukdom och att du som vuxen sjukanmäler ditt barn.
- Deltar på utvecklingssamtal och föräldramöten.
- Tillsammans med skolan ansvarar för att skapa de bästa
möjliga förutsättningarna för ditt barns lärande och
utveckling.
- Är insatta i skolans ordningsregler och värdegrund och
stödjer skolan i dessa och i den konsekvenstrappa som
används då de inte följs.
- Registrerar din e-post och/eller mobilnummer i
Skolplattformen.
- Tar del av den information som skolan delger er via
Skolplattformen.
- Inte kränker skolans personal!

SÖDERMALMSSKOLANS VÄRDEGRUND
"Vi har ett positivt och normkritiskt förhållningssätt. Vi
uppmärksammar och förstärker det som är bra. Tillsammans
skapar vi ett gott arbetsklimat! Vi respekterar varandra, bryr oss
om och hjälper till.

Våra förväntningar på varandra är höga; vi utgår ifrån att alla gör
sitt bästa! Vi värnar om vår miljö. Genom regelbundna
utvärderingar skapar vi förutsättningar för utveckling."

Jag har tagit del av detta förväntansdokument och avser att följa
detta.
……………………………...........................................................
Elev
……………………………………………………………………
Vårdnadshavare
…………………………………………………………………….
Vårdnadshavare
…………………………………………………………………….
Mentor

 

Dokumentet för utskrift

 

Dela: