Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Enligt Lgr 11 samt Skollagen 9:e kap. 2:a paragrafen:

“Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och
förbereda dem för fortsatt utbildning.
Utbildning skall utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Varje elevs unika egenskaper och förutsättningar tas tillvara och vi arbetar mot elevens behov och utvecklingsnivå. Vi skapar en miljö, som tar tillvara och väcker nyfikenheten och lusten att lära, för att utveckla elevens hela person och  ge eleven förutsättningar att kunna möta nya utmaningar.
Förskoleklassen är en bro till kommande undervisning i grundskolan, därför kombinerar vi förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.
Vi arbetar tematiskt, d v s  ämnesövergripande, där eleverna kan fördjupa sig, testa och reflektera under den tid som temat pågår.

Lek och skapande ingår som väsentliga delar i det aktiva lärandet. Varje elev ska känna sig sedd och som en tillgång i gruppen. Vi tar tillvara elevens intellektuella, praktiska och skapande förmåga, från konkret till abstrakt, från en dimension till tre så att eleven ska kunna förstå sammanhang, pröva och utforska, och på så sätt skaffa sig kunskaper.

Dela:
Kategorier: